Incepand cu data de 1 iulie  2010 Mnisterul Mediului prin Administratia Fondului pentru Mediu a lansat programul “Casa Verde” pentru persoane fizice sub numele “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energienregenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” . Conform ghidului de finantare (click aici pentru download)  publicat pe site-ul AFM pentru a accesa fonduri prin acest program trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape :

1. Alegerea solutiei tehnice pentru care doriti sa obtineti finantare, se poate obtine finantare pentru:

 • instalatie de panouri solare pentru producere apa calda menajera;
 • instalatie de pompa de caldura;
 • instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere sau silvice.
2. Indentificarea celei mai bune oferete tehnico – economica de pe piata pentru solutia tehnica aleasa.
3. Completarea cererii de finantare.
   Finantarea se acorda dupa cum urmeaza :

 

   a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

 

   b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;

 

   c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere sau silvice.

 

  In cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

4. Depunerea dosarului de finantare la agentia judeteana pentru protectia medilui pe raza careia domiciliaza solicitantul.

   Dosarul de finantare va cuprinde urmatoarele:

a)

   cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;  (click

aici

   pentru download)

b)

   declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata si semnata de catre solicitant, in original; (click

aici

   pentru download)

c)

   copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d)

   extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii;

e)

   certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;

f)

   adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;

g)

   un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului:

 

  “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusive inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

5. Verificare, analiza si aprobarea dosarelor de finantare.

6. Acordarea finantarii
Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, având asupra sa actul de identitate, in original.

Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv publicarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate.

7. Decontarea cheltuielilor

Documente obligatorii necesare decontarii:
a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
b) contractul de executie, in copie legalizata;
c) factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare insotite de O.P.-uri) si/sau chitanta;
e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
f) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului:
“Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusive inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

Dosarul de decontare se depune la sediul Autoritatii nu mai târziu de data de 31 octombrie a fiecarui an.
Sumele aprobate vor fi decontate de catre AFM nu mai tarziu de data 15 decembrie a fiecarui an.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

1 – achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
2 – cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
3 – taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Firma noastra va poate oferi servicii de proiectare si consultanta pentru alegerea echipamentelor sau pentru completarea dosarului de finantare, pentru oferte de pret pentru echipamente si montajul acestora contactati firme specializate.

CONTACT

Leave a Reply

%d bloggers like this: