Obiectul programului “Casa Verde” il reprezinta obtinerea de finantare de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) pentru proiecte ce privesc  instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire sau de producere de apa calda menajera.

De acest program pot beneficia:

 • unitati administrativ-teritoriale;
 • institutii publice;
 • unitati de cult.

Beneficiarii, institutiile publice sau unitatile de cult pot depune proiecte de finantare in cadrul Programului “Casa Verde” pentru imobile aflate in proprietatea ori in administrarea acestora. In cadrul Programului se pot realiza proiecte privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, energie eoliana, energie hidro, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate si biogaz sau orice alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.

Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice si unitatile de cult  care doresc participarea la Program trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 • cererea de finantare nerambursabila;
 • copia certificatului de înregistrare fiscala;
 • copia hotararii consiliului local, consiliului judetean din care sa rezulte acordul cu privire la participarea la Program;
 • documente din care sa rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului în care se va monta sistemul de incalzire;
 • hotararea consiliului local sau a consiliului judetean privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
 • declaratia pe propria raspundere ca sunt prevazute in buget sumele necesare cofinantarii proiectelor de mediu sau hotararea consiliului local prin care se obliga la asigurarea surselor financiare necesare in vederea sustinerii contributiei proprii in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Autoritate;
 • studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008.

Se poate obtine finantare de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Cuantumul maxim de finantare pentru beneficiari :

 • Cuantumul finantarii pentru institutiile publice nu poate depasi valoarea de 2.000.000 lei;
 • Cuantumul finantarii pentru unitatile de cult nu poate depasi valoarea de 500.000 lei;
 • Cuantumul finantarii in cazul unitatilor administrativ teritoriale nu poate depasi urmatoarele valori:
  • 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
  • 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 50.000 si 100.000;
  • 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 20.000 si 50.000;
  • 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 3.000 si 20.000;
  • 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.

Sunt considerate eligibile urmatoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);
 • cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
 • taxa pe valoarea adaugata (TVA);
 • cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

Leave a Reply

%d bloggers like this: