Marea majoritatea oamenilor atunci cand construiesc o casa considera ca doar colaborarea cu un arhitect sau cu un inginer structurist este suficienta. Va voi prezenta doua puncte de vedere, unul legislativ iar celalalt economic, de ce este necesara si utila colaborare cu un inginer de instalatii pentru realizarea unui proiect complet de instalatii atunci cand construiti o cladire.

Cadrul Legislativ :

Conform ordinului 839 din 12 noiembrie 2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii:

Art. 20: Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

(3)La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea învedere urmatoarele:

a)în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. În aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe lânga documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica – D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) – piese scrise si desenate -, întocmita în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), în doua exemplare;

b) în situatia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

Art. 21: Documentatia tehnica – D.T.

(3)În functie de scopul solicitarii, documentatia tehnica – D.T. poate fi:

a)documentatie tehnica – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor;

b)documentatie tehnica – D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor aferente organizarii executarii lucrarilor.

(4)Documentatia tehnica – D.T., alcatuita din piese scrise si desenate si completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform anexei la “Formularul-model F.8 – CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare” va respecta urmatoarele conditii:

a)se elaboreaza în baza continutului-cadru prevazut în anexa nr. 1 la Lege si cu respectarea prevederilor legislatiei specifice din domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, arhitecturii, amenajarii teritoriului si urbanismului;

b)se elaboreaza de colective tehnice de specialitate si se semneaza, în conditiile prevazute la art. 9 din Lege;

c)se verifica, în conditiile legii, de verificatori de proiecte atestati.

Art. 82: Dispozitii finale si tranzitorii

(8)Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica – D.T. vizata spre neschimbare se dezvolta prin proiectul tehnic – P.Th. si constituie parte integranta a acestuia, respectiv a detaliilor de executie – D.E., fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire. Investitorul împreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai în baza proiectului tehnic – P.Th., a carui existenta pe santier este obligatorie pe toata durata executarii lucrarilor.

In anexa numarul 1 la Lege ce reglementeaza continutul cadru pentru Documentatia Tehnica (DTAC) sunt cerute urmatoarele piese de instalatii :

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
– clima si fenomenele naturale specifice;

– geologia si seismicitatea;
– categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati
Descrierea lucrarilor de:
– instalatii;
– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori tehnici atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.

II. Piese Desenate

1. Planuri generale
2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

2.2. Structura

2.3. Instalatii
2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

Cadrul Economic:

Lasand deoparte argumentele Legislative, desi in ultima perioada din ce in ce mai multe primarii au inceput sa ceara DTAC-ul pentru instalatii, voi incerca sa va aduc cateva argumente financiare in favoarea realizarii unui proiect de instalatii.

Cand executia se face fara proiect dimensionarea instalatiilor se face de catre cei de pe santier care de multe ori nu se pricep sau nu au timp pentru calcule, sau de cei din vanzari care nu prea sunt interesati decat sa-si vanda produsele ce le au in momentul respective pe stoc. Pierderile financiare uzuale ce rezulta din asemenea calcule sunt :

Instalatii sanitare :

  • nestabilirea unor trasee exacte pentru conducte (lipsa listelor de contitati de materiale) – rezulta cantitati de materiale comandate prea mici sau prea mari, cheltuieli in plus;
  • dimensionarea incorecta a diametrelor pentru alimentarea cu apa – rezulta debite prea mici la robineti;

Instalatii termice :

  • calculul incorect al necesarului de caldura – rezulta temperaturi sub temperaturile de confort (in cazul in care este prea mic) si consumuri inutile de energie adica cheltuileli suplimentare (in cazul in care este prea mare);
  • nestabilirea unor trasee exacte pentru conducte (lipsa listelor de contitati de materiale) – rezulta cantitati de materiale comandate prea mici sau prea mari, cheltuieli in plus;

Beneficiarul cu ajutorul inginerului proiectant de instalatii poate urmari si controla executia corecta a lucrarilor. Inginerul proiectant de instalatii poate fi persoana de legatura dintre beneficiar si executant sau cei ce livreaza materialele si echipamentele, persoane care in general urmaresc lucrari si vanzari suplimentare.

Tinand cont ca tarifele pentru un proiect complet de instalatii variaza de la 1,5 la 3-5 euro/mp in functie de marimea si complexitatea proiectului, astfel costurile pentru realizarea unui proiect de instalatii pot fi mult mai mici decat cheltuielile inutile rezultate din executia fara proiect.

INFORMATII
CONTACT

Leave a Reply

%d bloggers like this: